კონფიდენციალურობის
პოლიტიკა

რატომ აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?
ჩვენ ვიყენებთ მონაცემებს, იმ მიზნით, რომ მოგაწოდოთ ჩვენი მომსახურება, გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქცია და სერვისები, გამოგიზავნოთ შეტყობინებები, შეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებ, დავიცვათ როგორც ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები, ასევე მოქმედი კანონმდებლობა.

როგორ აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?
თქვენ პირადად გვაწვდით აღნიშნულ ინფორმაციას. ინფორმაცია ასევე მოგვეწოდება cookie ფაილების (cookies) და მსგავსი ტექნოლოგიების მეშვეობით, ჩვენი პროდუქტების ან ვებგვერდის გამოყენებისას, ამასთან, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ თქვენი მონაცემები მესამე პირებისგან.

რა ინფორმაციას აგროვებთ ჩემ შესახებ?
ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ თქვენზე ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, მონაცემები თქვენი დამსაქმებელის შესახებ, IP მისამართი, მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ადგილმდებარეობა, ფინანსური და გადახდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია თქვენს წარსულ და მიმდინარე ვალდებულებებზე.

ვინმეს უზიარებთ ჩემს მონაცემებს?
ჩვენ შეგვიძლია თქვენი მონაცემების გაზიარება თქვენთვის მომსახურების გაწევის, ახალი სერვისების შემუშავების, კრედიტუნარიანობისა და რისკის შეფასების, დავალიანების ამოღების მიზნით. თქვენი მონაცმები გადაეცვემა მესამე პირებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ჩვენ გავყიდით ჩვენს ბიზნეს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

რა უფლებები მაქვს ჩემს მონაცემებთან დაკავშირებით?
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფრომაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მონაცემები მუშავდება თქვენ შესახებ, ასევე თხვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების შესწორება და იმ მონაცემების განადგურება, რომელიც კანონმდებობის და ჩვენი შიდა რეგულაციების თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვის. რიგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, მაგალითად მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა და გარკვეული მონაცემების მოპოვება და გამოყენება.

იღებთ ავტომატურ გადაწყვეტილებებს ჩემ შესახებ?
ჩვენ ვანხორციელებთ კრედიტუნარიანობასა და რისკების ავტომატურ შეფასებას, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილება სესხის გაცემისა ან გასაცემისესხის მაქსიმალური ოდენობის შესახებ.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
ჩვენ - „4ფინანსი“, პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და მზად ვართ დავიცვათ თქვენი უფლებები თქვენი პერსონალური მონაცემების კანონიერი დამუშავების და დაცვის კუთხით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გთავაზობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ან ნებისმიერი მონაცემების გამოყენების შესახებ მკაფიო განმარტებას.
დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ვიცავთ მიღებულ ინფორმაციას. ჩვენი ვებსაიტის, პროდუქტებისა თუ სერვისების გამოყენებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას თქვენი მონაცემების შეგროვების, გამოყენების და გაზიარების შესახებ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
ჩვენ შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ვებგვერდს.
წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება პერიოდულ განახლებას; აქედან გამომდინარე, საჭიროა მისი გაცნობა გარკვეული პერიოდულობით. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ბოლოს შეიცვალა [2017 წლის 23 ოქტომბერს]. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი არქივი.

რატომ აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?
ჩვენ ვიყენებთ თქვენ შესახებ შეგროვებულ მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ მომსახურება, გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქცია და სერვისები; გაგიწიოთ მხარდაჭერა; და გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები, შეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებ, დავიცვათ ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები და და მოქმედი კანონმდებლობა.
თქვენს მონაცემებს ჩვენ ვიყენებთ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის:
 • თქვენი სესხის განაცხადის დამუშავება და თქვენთვის მომსახურების უზრუნველყოფა;
 • თქვენი იდენტიფიკაცია (ეს შეიძლება მოიცავდეს სახის ნაკვთების ამოცნობას, ხმის, თითის ანაბეჭდების ან სხვა ბიომეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენებას, ასევე ონლაინ საიდენტიფიკაციო სისტემებს);
 • საკრედიტო ისტორიისა და თქვენი გადახდისუნარიანობის შემოწმება, ამასთან თქვენთვის შესაბამისი სერვისების შეთავაზება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებამდე;
 • თაღლითობის, ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა დანაშაულებრივი ღონისძიებების გამოვლენა და თავიდან აცილება;
 • ჩვენზე კანონის მიერ დაკისრებული გარკვეული ვალდებულებების შესრულება;
 • თქვენთან დასაკავშირებლად, ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, ჩვენს სერვისებთან ან სახელშეკრულებო ურთიერთობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე თქვენი სათანადო ინფორმირება;
 • ჩვენ მიმართ არსებული დავალიანების ამოღება;
 • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და უზრუნველყოფა;
 • ჩვენი ვებ-გვერდების ადმინისტრირება და დახვეწა, უსაფრთხოების დაცვა და იმის უზრუნველყოფა, რომ კონტენტი თქვენს მოწყობილობაზე წარმოდგენილი იქნას ყველაზე ეფექტური ფორმით;
 • ახალი სერვისების შემუშავება და შეთავაზება;
 • სტატისტიკური და საბაზრო კვლევის მიზნებისათვის, თქვენთვის და სხვა პირებისათვის მიწოდებული რეკლამების ეფექტურობის გაზომვა ან გაცნობიერება, და თქვენთვის შესაბამისი რეკლამის მიწოდება;
 • ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ჯგუფის კომპანიის და მესამე მხარის შესაბამისი პროდუქტებისა და მომსახურების (ვებ-გვერდებზე, მობილური სერვისებით, ფოსტით, ელ-ფოსტით, ტელეფონით ან მოკლე ტექსტური შეტყობილების მეშვეობით) რეკლამირება, და ჩვენი შემოთავაზებების პერსონალიზაცია თქვენი სურვილების შესაბამისად;
 • ახალი ტექნოლოგიების ტესტირება, განახლება და განხორციელება, იდენტიფიცირების, რისკებისა და კრედიტუნარიანობის შეფასების, თაღლითობის პრევენციის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით; და
 • ნებისმიერი სხვა კანონიერი მიზნით, რომელიც შესაბამისობაში მოდის ჩვენს შორის დამყარებულ სამართლებრივ ურთიერთობასთან.


როგორ აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?
ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას სამი გზით:
 1. თქვენგან ინფორმაცია მოგვეწოდება პირისპირ შეხვედრისას, განაცხადების შევსებისას (მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან და აგენტებთან), ჩვენს ვებ-გვერდებზე, სოციალური მედიის საშუალებით, ფოსტით, ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით, "პირდაპირი ჩატით" ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით ან სერვისით,
 2. ავტომატურად, როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს ან პროდუქტს, და
 3. როდესაც მესამე მხარე გვაწვდის ამგვარ ინფორმაციას, მაგალითად, საკრედიტო ბიუროს ფუნქციის მსგავსი ორგანიზაცია. ჩვენი ჯგუფის სხვა კომპანიები ან პარტნიორები.

ჩვენ მიერ ინფორმაციის ავტომატური მოგროვება ხორციელდება cookie ფაილების მეშვეობით, დატოვილი კვალის თვალთვალით და მსგავსი ტექნოლოგიებით. დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, ეწვიეთ cookie ფაილების ბმულებს და გაეცანით თვალყურის დევნების პოლიტიკას.

რა ინფორმაციას აგროვებთ ჩემზე?
მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება შესაძლებელია ჩვენი ვებ-გვერდების, მობილური აპლიკაციების ან ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს ან ნებისმიერ დროს ჩვენთან კომუნიკაციისას.

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდით:
 • ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას, ჩვენი ვებ გვერდის ან მობილური აპლიკაციით სარგებლობისას, ნებისმიერი ფორმის შევსებისას ან ჩვენი პროდუქტების სარგებლობისთვის განაცხადის შევსებისას. თქვენ შესაძლოა აღნიშნული ინფორმაცია გადასცეთ ჩვენს თანამშრომლებს ან პარტნიორებს ან ნებისმიერი სხვა გზით.
 • როდესაც აკეთებთ შეტყობინებას პრობლემის შესახებ, ან გვიკავშირდებით პროდუქტებსა თუ მომსახურებასთან დაკავშირებით.
 • როდესაც მონაწილეობას იღებთ დისკუსიებში, აკომენტარებთ ჩვენს ბლოგზე ან იყენებთ სხვა სოციალური მედიის ფუნქციებს ჩვენს ვებ-გვერდზე, რეკლამას ან გამოკითხვას, ან ჩვენი ვებ-გვერდების ან სოციალური მედიის საშუალებით განხორციელებულ სხვა ღონისძიებებს.
 • როდესაც მონაწილეობას იღებთ კონკურსში, რელამაში ან კვლევაში, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან და სოციალურ მედიაში.
 • თუ რაიმე სხვა მიზეზით გვიკავშირდებით ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით.

თქვენ მიერ მითითებული ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს: თქვენს სრულ სახელს (გვარი, სახელი), პირად ნომერს ან პირად კოდს, მისამართს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს და ტელეფონის ნომერს, დაბადების თარიღს, სქესს, ოჯახური მდგომარეობას, არასრულწლოვანი ბავშვების რაოდენობას, დასაქმების სტატუსს, საბანკო ანგარიშის ნომერს, ტრანზაქციებს საბანკო ანგარიშებზე, პერსონალურ აღწერილობას, ხმის ჩანაწერს (შემომავალი და გამავალი ზარები), თქვენს ფოტოს ან გამოსახულებას, თქვენი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ფოტოს, ხელმოწერას და ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გადმოგვცემთ.
ჩვენ ჩავიწერთ, შევინახავთ და საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებთ თქვენ მიერ ზემოთ მითითებული ფორმით მიწოდებულ ინფორმაციას. ჩვენ ასევე შესაძლოა ჩავიწეროთ თქვენთან ტელეფონით განხორციელებული კომუნიკაცია.

ავტომატურად მოგროვებული ინფორმაცია.
ვებ-გვერდის თითოეული ვიზიტისას ან მობილური აპლიკაციების გამოყენებისას, ჩვენ ავტომატურად მივიღებთ შემდეგ ინფორმაციას:
 • ტექნიკური ინფორმაცია, მათ შორის მოწყობილობის ტიპი, ინტერნეტ-პროტოკოლის (IP) მისამართი და ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი (ISP), რომელსაც თქვენ იყენებთ ინტერნეტთან დასაკავშირებლად, თქვენი ავტორიზაციის ინფორმაცია, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, დროის ზონის პარამეტრები, ბრაუზერის დანამატის ტიპების ვერსია, ოპერაციული სისტემა და პლატფორმა, ეკრანის გარჩევადობა, ადგილმდებარეობა, შრიფტის კოდირება;
 • ინფორმაცია თქვენი ვიზიტის შესახებ, მათ შორის სრული უნიფიცირებული რესურსი (URL) ვებგვერდის ნახვა (თარიღის და დროის ჩათვლით); თქვენ მიერ მოძიებული პროდუქტები; გვერდზე შესვლა/გამოსვლა; ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ მიერ ნანახი ფაილები, (მაგ. HTML გვერდი, გრაფიკები და ა.შ), გვერდის რეაგირების დრო, ჩამოტვირთვის ხარვეზები, გარკვეულ ვებგვერდებზე ვიზიტების ხანგრძლივობა, ინფორმაცია გვერდის ურთიერთქმედების შესახებ (როგორიცაა ჩამონათვალის ნახვა, დაწკაპუნება და მაუსის მიმართულება), და რომლებიც გამოიყენება ვებგვერდის, თარიღის / დროის შტამპისა და / ან საიტების ჩამონათვალის მონაცემებისა და ნებისმიერი ტელეფონის ნომრის ნახვის მეთოდები.

იხილეთ აგრეთვე ნაწილი "როგორ აგროვებთ ჩემს მონაცემებს?"

მესამე პირების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.
ჩვენ გვაქვს უფლება, მოვითხოვოთ ინფორმაცია მესამე პირისგანაც, მაგალითად, ჩვენი ჯგუფის წევრი კომპანიებისგან ან საკრედიტო ბიუროს ფუნქციის მსგავსი დაწესებულებებებიდან. აღნიშნული ხორციელდება პერსპნალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, თქვენი წინასწარი თანხმობის საფუძველზე. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ:
 • სესხის ან მსგავსი პროდუქტისთვის ნებისმიერი განაცხადის გაკეთების დროს ჩვენ შეგვიძლია:
  • მოვიძიოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ, თქვენი გადახდისუნარიანობის, თქვენი ფინანსური მდგომარეობის, წარსული და მიმდინარე ვალდებულებების და დავალიანებების, სამუშაო თანამდებობის, შესაბამისი რეესტრის (მათ შორის ნებისმიერ რეესტრში დაცული ინფორმაცია შემოსავლების, საკრედიტო ისტორიის, მესამე პირთა წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების, მისამართების, ფალსიფიცირებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების, თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების და პოლიტიკურად აქტიური პირების შესახებ), სააგენტოების, ფინანსური ინსტიტუტების, ჩვენი ჯგუფის სხვა კომპანიების და სხვა მესამე პირების და საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროების შესახებ;
  • მივიღოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მიაწვდით საკრედიტო ბროკერს და ჩვენს პარტნიორებს ჩვენი მომსახურების შესახებ განაცხადის შევსების დროს;
  • მივიღოთ ინფორმაცია ბანკებისგან და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისგან თქვენი გადახდების შესახებ.
 • 4finance ჯგუფის სხვა კომპანიებისგან და ბიზნეს პარტნიორებისგან, რომელთანაც ჩვენ ვთანამშრომლებთ იმ კონკურსებთან, აქციებთან ან გამოკითხვებთან დაკავშირებით, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობთ;
 • ბიზნეს პარტნიორებისგან ტექნიკურ, ანგარიშსწორების, მომსახურების მიწოდების, სარეკლამო ქსელის სფეროში, ანალიტიკური პროვაიდერებისგან, საძიებო მომსახურების მიმწოდებლებისგან, მომსახურების გაწევის პროცესში;
 • ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ჩვენთვის თქვენი მონაცემების გადამოცემასთან დაკავშირებული თქვენი ინფორმირებული თანხმობის არსებობისას.


რა პერიოდით ინახავთ ჩემს მონაცემებს?
ჩვენ ვართ უფლებამოსილნი, შევინახოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მას შემდეგ რაც შეწყდება ჩვენს შორის სამართლებრივი ურთიერთობა ჩვენი კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით კლიენტთან დავის, ან კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის. თუმცა, ჩვენ, როგორც წესი, არ ვინახავთ პერსონალურ მონაცემებს იმაზე ხანგრძლივი პერიოდით, ვიდრე ეს გონივრულად არის აუცილებელი იმ კონკრეტული მიზნისათვის, რა მიზნისთვისაც მოხდა თავდაპირველად მონაცემები შეგროვება. ეს მიზნებია: თქვენ მიმართ ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, ჩვენი კანონიერი ინტერესების დაცვა.

ხდება ჩემი მონაცემების გაზიარება?
ჩვენ შესაძლოა გადავცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები 4financegroup-ის წევრ კომპანიებს შიდა ადმინისტრაციული მიზნებისათვის. ჩვენ შესაძლოა გადავცეთ თქვენი თქვენს შესახებ ინფორმაცია 4financegroup-ის ჯგუფის სხვა კომპანიებს და შერჩეულ ქვემოთ აღწერილ მესამე პირებს ჩვენი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისა და ამ პოლიტიკით განსაზღვრული სხვა მიზნებისათვის.
 • ვინც უზრუნველყოფს სერვისების გაწევას ჩვენი სახელით თქვენი იდენტიფიცირებისა და ვერიფიცირების მიზნით;
 • რომლებიც დახმარებას გვიწევენ იმ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელებაში, როგორიცაა ვებ ჰოსტინგი და განვითარება, რისკების შეფასება და თაღლითობის გამოვლენა, დავალიანების ამოღება და კლიენტთა მომსახურება, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნებისათვის, გვაწვდის ანალიტიკურ შეფასებას ჩვენი სერვისების გამოყენების შესახებ, და გვეხმარება მარკეტინგულ საქმიანობაში;
 • მომსახურების შეთავაზების, გაწევის და ახალი მომსახურებების განვითარების მიზნებისთვის;
 • ნებისმიერ დროს, როდესაც კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისდ, ვალდებულნი ვართ, გავაზიაროთ ინფორმაცია თქვენს მიერ გამოყენებული სერვისებისა და თქვენ მიერ ჩვენს ვებ გვერდზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ როდესაც ჩვენ გონივრულად ჩავთვლით, რომ რომ ამგვარი გაზიარება აუცილებელია ჩვენი უფლებების დაცვის, თქვენი უსაფრთხოების ან მესამე პირების უსაფრთხოების დაცვის, თაღლითობის თავიდან აცილების ან უფლებამოსილი ორგანოების მოთხოვნაზე რეაგირების მიზნით;
 • საკრედიტო რისკების შესამცირებლად თაღლითობის დადგენის, გამოძიებისა და თავიდან აცილების მიზნით;
 • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საქმიანობის იდენტიფიცირება, გამოკვლევა და თავიდან აცილება;
 • ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი პირადი მონაცემები იმ მომწოდებლებს, რომლებიც აწვდიან მსგავსი სახის მომსახურებას. მაგალითად: სამომხმარებლო სესხების გამცემი კომპანიები და საკრედიტო ბიუროები, ასევე სააგენტოები, შესაბამისი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა მესამე პირები, თქვენი გადახდისუნარიანობის შესაფასების მიზნებისთვის;
 • თქვენი სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული Direct Debit (არსებობის შემთხვევაში) ან სხვა გადასახდელების დამუშავებისა და შეგროვებისას, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი პირადი მონაცემები საგადახდო პროვაიდერებს;
 • თქვენი მიერ ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ინფორმაცია შეუსრულებელი ვალდებულებების შესახებ დებიტორული დავალიანებების მართვის მომსახურების პროვაიდერებს, საკრედიტო ინფორმაციის ბიუროებს, ასევე იურიდიული მომსახურების მიმწოდებლებს.
 • ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ანალიტიკური და საძიებო სისტემების პროვაიდერებს, რომელიც გვეხმარებიან ვებსაიტის გაუმჯობესებასა და ოპტიმიზაციაში.
 • ჩვენი ბიზნესის მთლიანად ან ნაწილობრივ გაყიდვის შემთხვევაში, ან ჩვენდამი თქვენი ვალდებულებების მიმართ მესამე პირის სასარგებლოდ მოთხოვნის დათმობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირისთვის.
 • სხვა ნებისმიერი მიზნებისათვის, რომელიც ჩამოთვლილია ნაწილში "რატომ აგროვებთ მონაცემებს ჩემს შესახებ?

მონაცემების გადაცემისას ჩვენ ვალდებულნი ვართ უზრუნველყოთ, რომ მონაცემთა მიმღები დაიცავს პერსონალური მონაცემების შენახვისა და დამუშავების ანალოგიურ უსაფრთხოების ზომებს, როგორც ვიცავთ ჩვენ.
თქვენი პირადი მონაცემები მუშავდება, ინახება და გადაეცემა მესამე პირებს ამ კონფიდენციალურობის პოლითიკით განსაზღვრული წესითა და მოცულობით, ასევე თქვენსა და ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (ხელშეკრულებების) და თქვენ მიერ დრო და დრო დაფიქსირებული თანხმობის საფუძველზე.
თქვენი ქვეყნის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის მიღმა მდებარე ტერიტორიებში - მაგალითად აშშ შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვენ შესახებ ჩვენ მიერ შეგროვებული მონაცემების დამუშავებისათვის (მათ შორის შესანახად). ჩვენ მიერ გადაცემული ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს ჩვენი მომსახურების მიმწოდებლებს. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ პროცესებს, როგორიცაა გადახდის დამუშავება, მონაცემთა ანალიზი (თაღლითობის, რისკებისა და საკრედიტო შეფასების ჩათვლით), ჩვენი ვებსაიტებისა და მომსახურების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება სარეკლამო მიზნებისათვის (მათ შორის, ქცევითი რეკლამისთვის) ან თქვენი მომსახურების ან პროდუქტებისათვის მხარდაჭერის შეთავაზების მიზნით.
ჩვენ მივმართავთ ყველა გონივრულ ქმედებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და მოქმედი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ევროკომისიის სტანდარტების დებულებას, ევროკავშირის-აშშ-ის კონფიდენციალურობის შიელის პროგრამას და შესაბამის მონაცემთა დაცვის ორგანოების უფლებამოსილებას თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

რა უფლებები მენიჭება ჩემი მონაცემების მიმართ?
თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ, დამუშავების მიზანი და ხასიათი და ინფორმაცია თუ ვის ვაწვდით ჩვენ ამგვარ ინფორმაციას (თუ ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნება არ არის აკრძალული კანონით). თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი, თქვენ შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით. ასლის მიღება უფასოა.
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების განახლება, შესწორება ან წაშლა (იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ აისახება თქვენთვის ჩვენ მიერ მოწოდებული მომსახურების ხარისხზე) ნებისმიერ დროს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება უარი განვაცხადოთ ამგვარ მოთხოვნაზე, რომელიც რისკის ქვეშ დააყენებს სხვების კონფიდენციალურობას, ან არაგონივრულია ან განმეორებადი ან საჭიროებს არაპროპორციულ ძალისხმევას. ჩვენ ვექვემდებარებით გარკვეულ სამართლებრივ ვალდებულებებს, რაც ხელს გვიშლის დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები გამომდინარეობს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის, საგადასახადო კანონმდებლობის და მომხმარებელთა უფლებების კანონმდებლობიდან.
თქვენ უნდა გვაცნობოთ, თუკი თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიცვლება კონტრაქტის გაფორმების პროცესში ან სამომავალო თანამშრომლობის პერიოდში ასევე, თუ გადაწვეტთ, რომ ჩვენ მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება არასწორად ხდება.
თქვენ გაქვთ უფლება აირჩიოთ ჩვენი ელ-ფოსტის, საინფორმაციო ბუკლეტების, მოკლე ტექსტრური შეტყობინებების ან სხვა მსგავსი სარეკლამო ინფორმაციის მიღება ჩვენი მომხმარებლის ვებ-გვერდზე, ან დაგვიკავშირდეთ. ასევე, კომერციული საკომუნიკაციო გზავნილის ელექტრონული ფოსტის დასასრულს ჩვენ მოგაწვდით რეკლამის მიღების აკრძალვის საშუალებას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი შეტყობინებები მოიცავს თქვენი პროდუქტების, ფასდაკლებებისა და სხვა სასარგებლო შეთავაზებების შესახებ მნიშვნელოვან ან სასარგებლო ინფორმაციას.
ჩვენ ვმუშაობთ იმისათვის, რომ დავიცვათ თქვენი პირადი მონაცემები და შევინარჩუნოთ ისინი უსაფრთხოდ. თუმცა, თუკი თქვენ ჩათვლით, რომ ჩვენ მიერ დაირღვა თქვენი უფლებები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით პრობლემის მოსაგვარებლად. თქვენ ასევე უფლება გაქვთ შეიტანოს საჩივარი მონაცემთა დაცვის სამსახურში. ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ორგანოების ჩამონათვალი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ, ხოლო მონაცემთა დაცვის ორგანოების საკონტაქტო ინფორმაცია ევროკავშირის გარეთ მოქმედ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ვმოღვაწეობთ, შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

იღებთ ავტომატურ გადაწყვეტილებებს ჩემს შესახებ?
თქვენი განაცხადის ძალიან სწრაფად დამუშავების მიზნით, ჩვენ ვახდენთ კრედიტუნარიანობისა და რისკების ავტომატურ შეფასებას, რათა მივიღოთ გადაწყვიტილება სესხისა და სესხის მაქსიმალური ოდენობის შესახებ.

რა ცვლილებები იქნა შეტანილი ბოლო ხანებში?
წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შესაძლოა ნებისმიერ დროს შეიცვალოს და ჩვენი ვალდებულებაა მივუთითოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ბოლო შესწორების თარიღი. მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ასეთ ცვლილებებზე და შევეცდებით პირდაპირ გაგაფრთხილოთ. თუ მოისურვებთ გაცნობას, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წარსული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ არქივში.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ბოლოს განხორციელებული განახლებიდან, შეტანილი იქნა შემდეგი ცვლილებები:
 • ჩვენ გადავაკეთეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა ის უფრო მარტივად წაკითხვადი და გასაგები გახდეს.

მიჰყევით ამ ბმულს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წინა ვერსიების გასაცნობად.

როგორ დაგიკავშირდეთ?
გთხოვთ, დაგვიკავშირდით კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა ან ჩვენ მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების წესთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების, მოთხოვნების ან კომენტარების შემთხვევაში. ჩვენ ველით ნებისმიერ კომუნიკაციას ელექტრონული ფოსტის მისამართზე privacy@4finance.com.
დაგვიკავშირდით მისამართზე:
ფრაივასი ქაუნსილ
AS 4finance
ლილირბესის ქ. 17A-8
რიგა, LV-1046
ლატვია

მისამართი: "4finance“, ერთიანი რეგისტრაციის ნომერი: 40003991692, მისამართი: ლილირბესის ქუჩა 17a-8, რიგა, LV-1046, ლატვია (შემდგომში - AS "4finance" და / ან "ჩვენ") აკონტროლებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომელიც წარმოიშობა ამ ვებგვერდის და ჩვენი პროდუქციის და მომსახურების გამოყენების შედეგად. AS "4finance" მიერ განხორციელებული პირადი მონაცემების დამუშავება რეგისტრირდება მონაცემთა დაცვის ინსპექტორატში, რეგისტრაციის ნომერი 001933.
4finance ჯგუფი და ჩვენი შვილობილი კომპანიები ნიშნავს 4finance Group SA- ს (რეგისტრირებული ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში, რეგისტრაციის ნომერი: B 195643, მისამართი: 6, გილიამ შნაიდერის ქუჩა, L-2522, ლუქსემბურგი) და კომპანიები, რომლებსაც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ან აკონტროლებს, მათ შორის, თუმცა არ შემოიფარგლება:
 1. AS "4finance", ლილირბესის ქუჩა 17A-8, რიგა, LV-1046, ლატვია
 2. SIA "4finance Media", ლილირბესის ქუჩა 17A-10, რიგა, LV-1046, ლატვია
 3. SIA “4finance IT”, ლილირბესის ქუჩა 17A-10, რიგა, LV-1046, ლატვია და მისი ფილიალები ევროკავშირის ფარგლებში
 4. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29-ე გამზირი, კორპუსი 410, მაიამი, FL 33180, აშშ
 5. Friendly Finance OÜ, როტერმანი 2, 10111 ტალინი, ესტონეთი, და კომპანიები, რომლებსაც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს ან მართავს.
 6. TBIF Financial Services B.V., "ვესტერდოკსდიკ 423, 1013 BX ამსტარდამი, ნიდერლანდები, და კომპანიები, რომლებსაც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს ან მართავს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის 4finance ჯგუფის და მისი კომპანიების შესახებ, ეწვიეთ ვებგვერდს.

კიდევ რისი ცოდნა მესაჭიროება?
ჩვენი ვებგვერდი და პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს მესამე პირების ვებგვერდის ბმულებს. აღნიშნულ მესამე პირს აქვს საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. თუ ეწვევით მათ ვებგვერდებს, თქვენ დაექვემდებარებით მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.
ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს, რათა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ გაძლევთ საუკეთესო გამოცდილებას ჩვენს ვებ-გვერდზე ყოფნისას. Cookies-ს გამოყენებასთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია იხილეთ Cookie პოლიტიკა. ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookies-ის გამოყენების უფლებას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ჩვენს მიერ Cookies-ს გამოყენების უფლებას, იხილეთ „cookie ფაილების კონტროლი და წაშლის“ ნაწილი Cookie ფაილებისა და თრექინგის პოლიტიკიდან.